Slide Background
NOWOCZESNA SZKOŁA
DLA TWOJEGO DZIECKA!

W naszej szkole inwestujemy w nowoczesne technologie tworząc przestrzeń do nauki na miarę XXI wieku!

"Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko, co robią."

Slide Background
STAWIAMY NA ROZWÓJ!
W naszej szkole ważne są DZIECI
- ich potrzeby, samopoczucie
i bezpieczeństwo!

Dbamy o sferę edukacyjną i relacje rówieśnicze!

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borownie jest Pan Artur Rybaniec – dyrektor szkoły.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Ewa Olejarz.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania obowiązków prawnych lub statutowych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198, z późn. zm.) , Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 ) oraz innych ustaw i aktów wykonawczych  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.    
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach  dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 8. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

INFORMACJA

dla uczestników uroczystości organizowanych
przez
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY
W BOROWNIE

 

            Uprzejmie informujemy, że podczas spotkań i uroczystości organizowanych przez  ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W BOROWNIE mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe w celu rozpowszechniania w różnych formach
 m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych oraz publikacji,
co tym samym wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących
w wydarzeniach.

Osoby wchodzące na spotkanie lub uroczystość wyrażają zgodę na wykonywanie fotorelacji lub zapisu filmowego przez NASZĄ SZKOŁĘ w celu  promocji i dokumentacji wydarzeń oraz  informowania o działaniach podejmowanych przez szkołę  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Osoby, które nie życzą sobie, aby ich wizerunek był utrwalany i rozpowszechniany
w podanych powyżej celach, a nie będą w fotorelacji lub zapisie filmowym stanowić jedynie szczegółu całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, udział w imprezie publicznej lub plenerowej, proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się po zakończonym wydarzeniu do DYREKTORA SZKOŁY BĄDŹ W SEKRETARIACIE
w celu poinformowania o tym fakcie.

 

Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy,
kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym.

Więcej informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Borownie  znajduje się na stronie internetowej szkoły lub w / np. sekretariacie.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borownie.

 1. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pani Ewa Olejarz – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 343288-023 wew. 51

 1. Państwa wizerunek będzie przetwarzany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO w celu promocji
  i dokumentacji wydarzeń oraz  informowania o działaniach podejmowanych w szkole w Borownie.

 1. Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy,
  kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym.

 1. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.

 1. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.